Algemene Voorwaarden

versie 10 maart 2020


Ondernemingsgegevens 
Arseus Medical NV (0435.200.792), Arseus Hospital NV (0440.200.450), Arseus Banda NV (0707.608.763), Exmedical BVBA (0471.466.025), DMB Medical BVBA (0822.887.226) en Van Hopplynus Opthalm NV (0447.467.334), allen gevestigd te 
Rijksweg 10 
2880 Bornem
Samen verder omschreven als ““Leverancier “
 

Artikel 1: Algemene bepalingen
Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen de Leverancier en de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Een schriftelijke afwijking van één of meer punten, heeft geen invloed op de overige punten, die onverkort van toepassing blijven. Door de ondertekening van de bestelbon of leveringsbon of ontvangst zonder protest van de factuur wordt de klant geacht de algemene voorwaarden te kennen en deze te aanvaarden. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van de Leverancier moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

De persoon of rechtspersoon die de bestelling plaatst, wordt beschouwd als opdrachtgever en/of koper en staat borg voor de betaling van de factuur, zelfs wanneer deze factuur aan een derde moet worden opgesteld en toegezonden. 
 

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
 

Artikel 3: Aanbod
Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. welke wij verstrekken in catalogi, circulaires, website, zijn voor ons niet bindend en zijn alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen wij aanbieden. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via de contactopties op onze website.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Leverancier, welke niet aansprakelijk kan gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. 
 

Artikel 4: Online aankopen
De klant kan online aankopen doen via de website “arseus-medical.be”. Via aanmelden kan ingelogd worden en heeft men toegang tot het beveiligde, gepersonaliseerde deel.
Gewenste producten worden door de Klant toegevoegd aan het winkelmandje. “Mijn Winkelwagen” geeft een overzicht van de totale bestelling. Via dit scherm kan ook de bestelling geplaatst worden. Bij een eerste bestelling of als de Klant een consument is, dient de betaling online te gebeuren (in een beveiligde Ogone omgeving). In andere gevallen ontvangt de Klant een factuur.

De klant moet het vakje (OPT-IN) aanduiden waar hij/zij verklaart de Algemene Voorwaarden van Arseus gelezen te hebben en akkoord gaat.  De klant kan de Algemene Voorwaarden nalezen door op de link te klikken en kan deze ook downloaden door op de knop 'downloaden' te klikken.

De Leverancier is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 
 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Tenzij anders bepaald gelden de offertes van de Leverancier gedurende 30 dagen. Alle inlichtingen vermeld in catalogi, advertenties of welke informatie dan ook uitgaande van de Leverancier, kunnen geenszins als een bindend aanbod worden beschouwd, doch slechts als een uitnodiging tot contracteren. 

De opgegeven leveringstermijn zal naar mogelijkheid in acht genomen worden. Voor overschrijding van deze termijn wijst Leverancier iedere aansprakelijkheid af, noch kan overschrijding van deze termijn het geven de verbreking der overeenkomst te vorderen.

De kosten van de levering en afhaling of van plaatsing van goederen komen volledig ten laste van de klant en worden supplementair aangerekend. De door Leverancier verstrekte inlichtingen, schriftelijk dan wel mondeling, met betrekking tot de verzendingskosten, tolrechten en eventuele andere kosten gelden uitsluitend als inlichting en zijn op geen enkele manier bindend voor Leverancier. Bestellingen vanaf 100 euro, exclusief B.T.W., worden franco aan huis geleverd, bij bestellingen lager dan 100 euro, exclusief B.T.W., worden er 12,50 euro portkosten aangerekend excl. B.T.W.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en onmiddellijk (ten laatste binnen de 8 kalenderdagen) worden gemeld aan de Leverancier. Nadien worden de artikels geacht zonder enig voorbehoud door de Klant te zijn aanvaard.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Leverancier was geboden. 
 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De aangekochte artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de Leverancier. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud te wijzen.
 

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij de Leverancier.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Leverancier via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per aangetekende post of per e-mail met leesbevestiging op het adres info@arseus-medical.be; op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de Leverancier heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan de Leverancier op het adres Rijksweg 10, 2880 Bornem

De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de Leverancier zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de Leverancier alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat de Leverancier op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door de Leverancier geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De Leverancier betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

Als goederen uit hun verpakking zijn gehaald en/of gebruikt zijn, is terugzenden niet meer mogelijk.
 

Artikel 8: Garantie
Krachtens de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant de Leverancier zo snel mogelijk inlichten, in ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 8 kalenderdagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld via aangetekend schrijven. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen alsook de oorspronkelijke verpakking.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan de Leverancier.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik, foute behandeling van een artikel door de klant en algemeen elke andere oorzaak onafhankelijk van de wil van de Leverancier.

De Leverancier waarborgt de leveringen slechts in de mate waarin deze waarborg door de producenten aan de Leverancier wordt verleend. Voor rechtstreeks of onrechtstreeks door gebeurlijke constructiefouten veroorzaakte schade is Leverancier niet aansprakelijk.
 

Artikel 9: Klachten- Klantendienst 
Klachten betreffende de geleverde goederen, diensten of de facturen, moeten binnen de acht kalenderdagen na levering, uitvoering of ontvangst, per aangetekend schrijven op een omstandige wijze kenbaar worden gemaakt aan Leverancier. Nadien worden de goederen, diensten, en facturen geacht zonder enig voorbehoud door de klant te zijn aanvaard. Alle vorderingen, zowel contractuele als buitencontractuele, jegens Leverancier verjaren door het loutere verstrijken van een termijn van één jaar na levering of uitvoering. Indien Leverancier aansprakelijk zou zijn voor schade, dan is deze schadevergoeding beperkt tot het factuurbedrag. Ieder recht tot schadevergoeding vervalt indien de klant niet onmiddellijk Leverancier op de hoogte heeft gebracht van het schadegeval en alle nodige stappen ondernam om de schade te beperken.

De klantendienst van de Leverancier is bereikbaar op het telefoonnummer 03 830 73 00 of via e-mail op info@arseus-medical.be of per post op het volgende kantooradres Rijksweg 10, 2880 Bornem.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de Leverancier beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt de Leverancier zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy
De Leverancier respecteert uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving. De door u meegedeelde persoonsgegevens (met name uw naam, adres, e-mailadres, etc) zullen enkel gebruikt worden voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling. 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de Leverancier gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing kan u zich hier steeds kosteloos tegen verzetten.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.   De Leverancier houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 
 

Artikel 12: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door de Leverancier om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze Voorwaarden aantasten. 
 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden 
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de Leverancier. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 
 

Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 
 

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter 
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd. 

U kan de Algemene voorwaarden hier downloaden.